• 11. juni 2022

Samfundsansvar

Nyborg Private Realskole er en del af Skoleforeningen Danmarks Private Skoler. I foreningen er der mange forskellige skoler med forskellige formål og værdisæt, men samfundsansvar er en fællesværdi for alle skolerne. Værdien ”samfundsansvar” udmøntes i henhold til de enkelte skoles formål og værdisæt. Udmøntningen skal ske på en måde, der sikrer, at fællesværdien om samfundsansvar er en levende værdi. Skolerne i foreningen har derfor vedtaget et kodeks, der skal ”aktivere” værdien.

Det betyder, at alle skolerne har eller arbejder på at skabe konkrete aktiviteter og indsatser på 7 områder, der ultimativt er til gavn for samfundet. Vi har besluttet, at I 2023 skal vi kunne fortælle om, vise og bevise, at vi tager værdien samfundsansvar alvorligt, og at ord er omsat til handling.

På denne del af vores hjemmeside vil vi løbende beskrive vores forståelse og udmøntning af samfundsansvar.

Nyborg Private Realskole er en del af lokalsamfundet både som skole og som arbejdsplads og er en aktiv medspiller i kommunen. Skolens primære opgave er at danne og uddanne børn og unge fra alle samfundsgrupper, så de bliver gode demokratiske samfundsborgere, der positivt kan indgå i samfundets fællesskaber.

Vi tror på:

 • At skolen har en vigtig rolle at spille i fællesskaber uden for skolen
 • At rollen skal være synlig

Vi vil være:

 • En skole, der hele tiden er opmærksom på, hvor vi positivt kan bidrage til lokalsamfundet

Vores ambition er:

 • At alle oplever skolen som en værdi for lokalsamfundet og kommunen

 

De syv samfundsløfter

 

Skolen og omverdenen

Vi har konkrete aktiviteter og indsatser, hvor vi gør en positiv forskel for omverdenen; det store fællesskab, vi er en del af.

 • Nyborg Private Realskole følger overordnede kommunale anbefalinger. For at være med til at skabe en ensartet håndtering af børn i kommunen, så følger vi så vidt muligt kommunens anbefalinger.
 • Nyborg Private Realskole deltager i kommunale samarbejdsmøder. Skolelederen deltager med andre skoleledere fra de frie grundskoler i kommunen i dialogmøder med skoleforvaltningen, hvor der drøftes udfordringer og skolestrategiske emner
 • Nyborg Private Realskole har et skolestartssamarbejde med en børnehave. Der er indgået et samarbejde med lokal privat børnehave, der ikke som kommunens øvrige børnehaver inviteres til skolesamarbejde i kommunen.
 • Nyborg Private Realskole er medlem af handelsstandsforeningen for at støtte op om de handlende i kommunen. Vi tror på, at en god handelsby giver en god by, hvor folk har lyst til at bo.
 • Nyborg Private Realskole samarbejder med jobcenter. Skolen samarbejder med jobcenteret om flexjobbere, virksomhedspraktikker og jobtræning mv.
 • Nyborg Private Realskole deltager aktivt i forhold til elevernes skolevej og trafiksanering af området omkring skolen for at skabe sikker skolevej for eleverne og andre brugere i området.
 • Nyborg Private Realskole handler lokalt, når det er muligt
 • Nyborg Private Realskole deltager i kommunale aktiviteter, når vi bliver inviteret. Når kommunen inviterer til sparringsmøder, udviklingsmøder og lignende, så kommer vi altid og bidrager. Senest er vi gået med i røgfri kommune.
 • Nyborg Private Realskole låner lokaler ud til foreninger og skoler.
 • Nyborg Private Realskoles arealer og legepladser er til offentlig brug efter skoletid
 • Nyborg Private Realskole støtter og bruger kulturinstitutioner i kommunen. Vi lejer Bastionen, bruger biblioteket og biografen.
 • Nyborg Private Realskole inviterer andre skoler til arrangementer – herunder f.eks. koncert og sang på torvet.
 • Nyborg Private Realskole opfører luciaoptog og krybbespil for pensionister og børnehaver i kommunen
 • Nyborg Private Realskole anerkender, at skolen har et ansvar i forhold til energiforbrug og miljøbelastninger. Derfor har skolen solceller på taget, udskifter lyskilder til energibesparende belysning og vi affaldssortere vores affald.

 

Skolens rummelighed og resultater

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter ansvarligt optag og positiv udvikling af alle elever uanset deres faglige, fysiske eller psykiske udgangspunkt.

 • På Nyborg Private Realskole er børn fra alle dele af samfundet velkomne.
 • Nyborg Private Realskole byder alle, der deler vores skolesyn, velkomne.
 • Nyborg Private Realskole har en lang tradition for at løfter børnene over gennemsnittet, når der måles på afgangsprøver og afgangskarakterer.
 • Nyborg Private Realskole yder et særligt tilskud til dem, der ellers ikke har råd

 

Skolen til fremtiden

Vi har konkrete aktiviteter og indsatser, der gør, at vores skole udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid.

 • Vi mener ikke, at praktikforløb i 9. klasse skal være frivillige. Derfor sender vi vores 9. klasse i tvungen praktik, så de ved hvad der sker uden for skolens fire vægge
 • Brobygninger – 8 og 9. klasserne sendes i brobygning på ungdomsuddannelser
 • UU – vi samarbejder med Ungdommens Uddannelses Vejledning om elevernes valg af ungdomsuddannelser og støtter elever, der ikke erklæres uddannelsesparate.

Skolens mangfoldighed

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge uanset social baggrund.

 • Nyborg Private Realskole har også plads til børn, der har behov for støtte – mere end 12 timer
 • Vi samarbejder om Nyborgmodellen
 • Skolen har en Fripladspulje til støtte for forældre, der ikke har råd til at betale skolepenge
 • Flexjobbere – Skolen har ansat et antal flexjobbere og har en handleplan for sociale klausuler. P.t. er 13,4 % ansat på særlige vilkår.
 • Virksomhedspraktikker – vi tager imod virksomhedspraktikanter fra Jobcenteret, når vi kan finde relevant arbejde.

Skolen som forebyggende instans

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der forebygger problemer med store konsekvenser for individet og samfundet.

På skolen er der mange aktiviteter og indsatser.

 • Skilsmissegrupper
 • Sorggrupper
 • Samtaler med stille børn
 • Samtaler med børn, der har angst og/eller vrede
 • Sproggrupper
 • Supplerende undervisning i matematik og dansk
 • Årlige trivselsundersøgelser for hele skolen
 • Klassekonferencer omkring alle klasser
 • Strategi mod mobning
 • Vi har et særligt fag: Sundhed/trivsel på mellemtrinnet
 • Vi har en kostpolitik
 • Elever sendes på Talent Camp, så de dygtige også tilgodeses
 • Gode arbejdsforhold og trivsel blandt medarbejderne - arbejdsmiljøundersøgelser
 • Samarbejde med misbrugscenter – skolen har indgået kontrakt
 • Røgfri kommune – indgået samme aftale som øvrige institutioner og foreninger i kommunen
 • Samarbejder med SSP om hhv. alkohol og flertalsmisforståelser

Fokus på rettigheder og konventioner

Vi har konkrete aktiviteter og indsatser, der understøtter de grundlæggende rettigheder for alle.

 • Elevråd
 • Besøg af borgermesteren og demokratidag
 • Deltager i kommunalt fælleselevråd
 • Følger FN’s børnekonvention

Elevens videre vej i uddannelsessystemet

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der understøtter kvalificerede uddannelsesvalg og fremmer, at eleverne går videre i uddannelse.

 • Hvor går eleverne hen efter 9. klasse – vi følger dem – og indhenter oplysninger fra UUO
 • UUO – vi samarbejder med Ungdommens Uddannelses Vejledning om elevernes valg af ungdomsuddannelser og støtter elever, der ikke erklæres uddannelsesparate.