I forbindelse med Folkeskolereformen har vi ændret antallet af timer, så der er flere lektioner i udvalgte fag.
Men samtidig har vi vægtet fag, der er særegne for os, og som er med til at understøtte elevernes læring og det samlede læringsmiljø på skolen.
Vi har valgt at fokusere på fagene: Sundhed og trivsel, IKT (informations- og kommunikationsteknologi) samt skak.

 

IKT
Vores samfund er afhængigt af, at vi kan kommunikere og operere digitalt. Det stiller store krav til elevernes arbejdsvaner, viden og uddannelse.

Derfor bruger vi it som en del af den daglige undervisning, og der er mulighed for interaktiv undervisning i alle klasselokaler.
Men vi nøjes ikke med selv at bruge it som en del af den daglige undervisning, sådan som Undervisningsministeriet kræver det. Vi lærer også eleverne at bruge it som et naturligt arbejdsredskab i dagligdagen.   
Men det er kun muligt, hvis alle har en pc til rådighed. Derfor skal alle elever i 5.-9. klasse hver dag medbringe en pc (og alle øvrige elever må gerne medbringe pc).

Eleverne kan logge sig på skolens trådløse netværk, som også bruges i undervisningen. Der er låsbare skabe i alle klasselokaler på mellemtrinnet og i overbygningen.
Skolen har desuden et antal elev-pc’er og iPads til mellemtrinnet og til indskolingen, hvor it også inddrages, når det falder naturligt ind i undervisningen.

Desuden er der egentlige IT-forløb på 5. og 6. årgang med to lektioner om ugen i et halvt år. 

Målet er, at eleverne lærer at anvende en pc som arbejdsredskab - og lærer at bruge relevante værktøjsprogrammer i forskellige fag og sammenhænge.
Programmer der primært inddrages:

• Microsoft Office-pakken (Word- Excel- Powerpoint)
• Wordmath (EDUAP)
• Geogebra
• Audacity
• Programmer i SkoleTube

Alle programmer kan downloades gratis.

 

SUNDHED OG TRIVSEL SOM FAG
”En sund sjæl i et sundt legeme” er en gammel talemåde, der stadig er relevant. Et barn, der trives, lærer bedre og er mere tilfreds med sig selv.
Derfor har vi ikke kun fokus på sundhed og trivsel i det daglige, men hos os er det også et fag.

Skolen er barnets arbejdsplads, og det psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for barnets personlige og faglige udvikling.  Derfor er det vigtigt, at vi som skole arbejder sundhedsfremmende og forebyggende, så eleverne bedre forstår samspillet mennesker imellem og kan træffe valg, der øger livskvaliteten.

På Nyborg Private Realskole samler vi mange små fag til faget ”Sundhed og trivsel”. Faget tilbydes i 3.-5. klasse i en time om ugen.
Klasselærer, idrætslærer eller AKT-lærer varetager undervisningen.

Formålet med undervisningen er:

• øget opmærksomhed på eget kostindtag
• vigtigheden af motion og lyst til at yde en indsats
• vigtigheden af omtanke for hinanden
• hygiejne
• at sætte ord på, hvordan og hvornår man trives

Faget er både teoretisk og praktisk og indeholder bl.a.:

Kost - Hvad har kroppen brug for? Kostråd.
• Motion. Hvordan/hvor hårdt arbejder kroppen? Motorik/kondi.
• Venner/familie.
• Tryghed og tillid. ”Ormen Orla” - massage for børn.
• Humør.
• Søvn/hvile.
• Hygiejne (samt påklædning).
• Frisk luft – natur, fysiske rammer, lyd/støj.
• Førstehjælp.
• Kroppens muskler og indre organer.
• Konflikthåndtering og viden om kommunikation - egne og andres grænser.
• Samarbejdsøvelser, der styrker klassens sammenhold.
• Præpubertet samt seksualundervisning.
• Kortfilm -”Jeg er fantastisk”. Om de svære følelser.

Timerne indeholder lege, øvelser/forsøg, teori og fysisk aktivitet.
Niveauet og emnerne tilpasses det enkelte klassetrin i takt med, at børnene udvikler sig.

 

SKAK I 1.-3. KLASSE
Skoleskak er hos os et obligatorisk fag i 1.-3. klasse.

Der undervises i en lektion om ugen. Formålet er at styrke elevens alsidige udvikling.

Der er fokus på udvikling af sociale og etiske kompetencer, evnen til koncentration og fordybelse, selvstændighed, udvikling af analytiske evner og styrkelse af selvstændig, kreativ tankegang, evnen til at vurdere og træffe beslutninger - og helt generelt styrke faglige såvel som sociale og etiske kompetencer.

Gennem arbejdet med emner som eksempelvis skakbegreber, åbnings-, midt- og slutspil samt skaketik og -moral, får eleverne oplevelser og erfaringer, der kan bruges i skolen såvel som resten af livet.