VEDTÆGTER
FOR
DEN  SELVEJENDE INSTITUTION
NYBORG PRIVATE REALKOLE


I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

§ 1.

Skolens navn er ”Nyborg Private Realskole”. Skolen er oprettet i år 1882.
Stk. 2. Skolens hjemsted er Nyborg kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Enghavevej 1, 5800 Nyborg.
Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR- nr.: 00 62 04 58 17.

II. SKOLENS FORMÅL

§ 2.
Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.
Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Stk. 4. Det er endvidere skolens formål at drive virksomhed på følgende grundlag:
At drive en 2-sporet privat grundskole med tilhørende Børnehaveklasse og SFO-ordning, samt hvis der er elevgrundlag 10. klasse.

III. SKOLENS BESTYRELSE OG LEDER

§ 3.
Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift - herunder forvaltningen af de statslige tilskud - er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.
Stk. 2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.
Stk. 3. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, som vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen). Mindst 2 medlemmer skal vælges af og blandt forældrene til elever på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. Forældrene skal have mulighed for at vælge mindst en suppleant, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen.
Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 3 år. Hvert år vælges således 3 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges for et år 2 suppleanter.
Stk. 5. Forældrekredsen kan på et forældrekredsmøde afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer.
Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.
Stk. 7. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jf. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.
Stk. 8. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Skolens leder, viceinspektør samt to repræsentanter for de ansatte deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse – skoleleder eller viceinspektør - eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende. To repræsentanter fra elevrådet kan deltage som observatører i bestyrelsens drøftelser af forhold, der har været til behandling i elevrådet, dog ikke personsager.
Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen, bortset fra de tilfælde, hvor der i nærværende vedtægt er tillagt forældrekredsmødet kompetencer jf. § 3, stk. 5, § 3, stk. 21, § 10 stk. 1 og § 11, stk. 2.
Stk. 10. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, der vælges af bestyrelsens midte, og næstformand. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.
Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.
Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.
Stk. 14. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne i de i § 2, stk. 1 nævnte regler for at være medlem af bestyrelsen jf. § 5, stk. 6 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler
Stk. 15. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.
Stk. 16. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte, herunder også den eller de tilsynsførende, ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.
Stk. 17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk. 21 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.
Stk. 18. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen
skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.
Stk. 19. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.
Stk. 20. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.
Stk. 21. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for.
Stk. 22. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om jf. dog § 3, stk. 2, § 3, stk. 5, § 3, stk. 21, § 10, stk. 1 og § 11, stk.2.

IV. REGNSKAB M.V.

§ 4
Skolens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.
Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.
Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.
Stk. 5. Bestyrelsen vælger skolens revisor.
Stk. 6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.


V. FORÆLDREKREDS, VALG AF TILSYNSFØRENDE M.V. OG FORÆLDREKREDSMØDE

§ 5
Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.
Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den der har eleven i pleje dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.
Stk. 3. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret - skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen. Forældremyndighedshavere har, uanset om de er opført på en liste, altid ret til at udøve deres rettigheder.


§ 6
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.
Den tilsynsførende deltager i forældrekredsmødet og aflægger en skriftlig og mundtlig beretning.
Stk. 2. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet og kommunen underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende, at kommunen anmodes om at varetage tilsynet, hvis forældrekredsen ikke vælger tilsynsførende, og at forældrekredsen får underretning om den årlige tilsynserklæring.
Stk. 3. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn med skolens almindelige virksomhed
herunder med, at skolen giver en undervisning der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger den eller de tilsynsførende.


§ 7
Ordinært forældrekredsmøde afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af april måned.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til møde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og bestyrelsesmedlemmer. Forældrekredsmødet indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til ordinært forældrekredsmøde skal mindst indeholde følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering.
4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 3, stk. 3 og 4.
6. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter, jf. § 3, stk. 4.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.


Stk. 2. På forældrekredsmøder, hvor der vælges tilsynsførende jf. § 6, stk. 1, suppleres dagsordenen med følgende punkter:


1. Fastsættelse af funktionsperiode (højst 4 år) for skolens tilsynsførende.
2. Beslutning om hvorvidt tilsynet skal udføres af en eller flere personer eller af kommunalbestyrelsen.
3. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter.
4. Valg af tilsynsførende.


Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære forældrekredsmøde, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts. Forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest ved indkaldelsen af forældrekredsmødet.
Stk. 4. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer og tilsynsførende. For begge valg gælder reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet.
Stk. 5. Hvert medlem har én stemme. Det er bestyrelsens ansvar, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer.
Stk. 6. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.
Stk. 7. Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Forældrekredsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jf. § 11, stk. 2.
Stk. 8. Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i forældrekredsmøder og i givet fald hvilke personer.
Stk. 9. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på forældrekredsmøder.
Stk. 10. Der skal føres protokol over det på forældrekredsmøder vedtagne. Protokollen skal underskrives af referenten og af dirigenten.
Stk. 11. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.
Stk. 12. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende skal hver forælder afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende.
Stk. 13. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.
Stk.14. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted.
Stk. 15. Ekstraordinært forældrekredsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinært forældrekredsmøde skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 100 medlemmer af forældrekredsen skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinært forældrekredsmøde.
Stk. 16. Forældrekredsmødets kompetencer er anført i § 3, stk. 3, § 3, stk. 5, § 3, stk. 21, § 6, § 7, § 10, stk. 1 og § 11, stk. 2.

VI. SKOLENS DRIFT

§ 8
Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.
Stk. 2. Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.
Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.
Stk. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.
Stk. 5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.
Stk. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.


VII. TEGNINGSRET

§ 9
Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.
Stk. 2. Ved køb salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.
Stk. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

VIII. ÆNDRING AF SKOLENS VEDTÆGT

§ 10
Bestyrelsen og forældrekredsmødet træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I begge organer sker vedtagelse ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jf. § 3, stk. 17, 1. pkt. og § 7, stk. 7.
Vedtægtsændringer, som pålægges skolen af Undervisningsministeriet, kan indarbejdes af bestyrelsen med efterfølgende orientering af forældrekredsen.
Stk. 2. Skolens vedtægt samt fremtidige vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.

IX. NEDLÆGGELSE AF SKOLEN

§ 11
I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 17, 1. pkt.
Stk. 2. Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer forældrekredsen beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.
Stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, skal den nedlægges.
Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.
Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.
Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.
Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.
Stk. 8. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.
Stk. 9. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelsen vedtægten.

Således godkendt på ordinær generalforsamling tirsdag d. 12. april 2005.
Således godkendt på ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 16. juni 2005.

Offentliggjort på skolens hjemmeside 2010

 

Vedtægtsændring vedtaget på bestyrelsesmøde den 11. februar 2013 og forældrekredsmøde den 15. april 2013

Fra:

§ 3 Stk. 21. Bestyrelsen og forældrekredsmødet træffer i fællesskab beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for. Til forældrekredsmødets vedtagelse kræves almindelig stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jfr. § 7, stk. 7.

Til:

§ 3 Stk.21. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for.

Arne Schmidt, Mårvænget 26, 5800 Nyborg (formand)

Dorte Lind Wang, Dyrehavevej 47, 5800 Nyborg (næstformand)

Henrik Christoffersen-Thorsen, Karseløkken 12, 5800 Nyborg

Jette Haslund, Dyrehavevej 26, 5800 Nyborg

Mikael Kristensen, Harevænget 12, 5800 Nyborg

Beth Høgh Hansen, Østervoldgade 75, 5800 Nyborg

Søren Riber, Engdraget 14, 5854 Gislev

Hanne Børsen, Høgevej 6, Nordenhuse, 5800 Nyborg

Carsten Hansen, Carlsmindevej 17, 5800 Nyborg