PLADS TIL AKTIVE FORÆLDRE
Ud over det almindelige forældreengagement, er der mange muligheder for at deltage aktivt i arbejdet omkring klassen, generelle aktiviteter eller bestyrelse.


ARRANGEMENTSGRUPPER
Klassens aktiviteter og arrangementer i løbet af skoleåret aftales på forældremødet i efteråret. Forældrene fordeler sig på de forskellige opgaver, og der vælges en tovholder for hver gruppe/aktivitet.
Hvor forældre og ansatte deltager, udlåner skolen gerne lokaler til formålet.


SKOLERÅD
Skolerådet består af repræsentanter fra klasseråd, elevråd, bestyrelse og SFO - samt pedel og skoleleder.
Skolerådet har ingen formelle kompetencer, men er et åbent forum for interesserede forældre, der vil udføre et stykke frivilligt arbejde til gavn for såvel skolen som eleverne, og med det formål at skabe kontakt mellem bestyrelse, skoleleder, lærere, forældre og elever.
Skolerådet er initiativtagende og udførende, når det drejer sig om ideer, tanker og forslag til udvikling af  skolefester, julebasar, forårskoncert osv.
Medlemmer af skolerådet vælges på forældremøder i klassen blandt klassens forældre.


BESTYRELSE
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen og er over for Ministeriet for Børn og Undervisning ansvarlig for, at økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter og de til enhver tid gældende regler og love for friskoler og private grundskoler.

Bestyrelsen vælges blandt forældre til børn på skolen og består af ni medlemmer. Valg til bestyrelsen foregår på et årligt Forældrekredsmøde i april. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år og to suppleanter vælges for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. Bestyrelsen holder årligt 7-8 møder med skolens ledelse og medarbejderrepræsentanter.

Det er bestyrelsen, som ansætter skolens leder og udstikker de overordnede rammer og holdninger for skolens drift. Herudfra varetager skolens leder den daglige ledelse, herunder den pædagogiske ledelse. Ved ansættelse af lærere er bestyrelsen også repræsenteret.


Se skolens vedtægter andet sted på denne hjemmeside.