SKOLEPENGE
Skolepenge fordeles over 12 måneder i 0.-8. klasse og over 11 måneder i 9. klasse.

Skolepenge betales forud i månedlige rater og forfalder hver den 1. i måneden til betaling senest den 10. i den pågældende måned. Betaling skal tilmeldes PBS.

Søskenderabat:
Der betales normale skolepenge for ældste barn.
For 2. barn på skolen er rabatten 33,3 %.
For 3. barn på skolen er rabatten 66,6 %.

Satser pr. 1. august 2022:
Børnehaveklasse og 1. klasse 1.275 kr.
2. klasse til og med 4. klasse 1.350 kr.
5. klasse til og med 7. klasse 1.450 kr.
8. klasse 1.540 kr.
9. klasse 1.685 kr.

9. klasse betales i 11 mdr. - øvrige i 12 mdr.

 

ÅKANDEN (SFO)
Betaling opkræves sammen med opkrævning af skolepenge. Betaling fordeles over 11 måneder. Juli måned er betalingsfri.

Satser pr. 1. august 2022: Fuld tid inkl. morgenpasning: 1.015 kr.
Klippekort 10 gange (kun 4. klasse) 200 kr.
Fuld tid betales over 11 mdr.

 

UDMELDELSE AF SKOLE ELLER SFO
Udmeldelse skal ske med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Da betaling er beregnet og fordelt over hele skoleåret, kan udmeldelse ikke ske til udgangen af juni.

 

FRIPLADSTILSKUD
Der kan søges fripladstilskud til skole og SFO.
Vejledning samt ansøgningsskema for det kommende skoleår udsendes til alle forældre via Forældreintra hvert år i juni måned.
Skemaet skal returneres senest den 1. september.

 

SÆRLIGT FRIPLADSTILSKUD
Skolen yder økonomisk støtte til nedbringelse af skolepenge til familier, der kommer i en økonomisk sårbar position. Det kan f.eks. være i forbindelse med skilsmisser, arbejdsløshed, overgang til SU eller en forsørgers dødsfald. Støtten søges ved henvendelse til skolelederen. Forældre til nye elever kan også opnå støtte, hvis behovet er afklaret med skolelederen, inden barnet starter på skolen.

 

HÆFTELSE
Barnets forældremyndighedsindehaver(e) hæfter for betaling af skolepenge/SFO.
Ophør som forældremyndighedsindehaver eller påtagelse af forældremyndighed meddeles skolen skriftligt med virkning fra udgangen af den måned, skolen modtager meddelelsen.
På indmeldelsesblanketten skriver forældremyndighedsindehaverne under på, at de er bekendt med skolens betalingsregler.


RESTANCER
Restancer må ikke opstå. Opstår der problemer med betaling, skal man straks kontakte skolen med henblik på en betalingsaftale.

Skolen kan skride til inddrivelse af sit tilgodehavende via inkasso umiddelbart efter, restancen er opstået. Inddrivelse vil foruden det skyldige beløb omfatte rykkergebyr, advokatomkostninger, forrentning i henhold til renteloven samt andre omkostninger i forbindelse med inddrivelsen. Rykkergebyret andrager i dette skoleår 100 kr. pr. rykker.

Bortvisning fra skolen pga. manglende betaling kan finde sted, når restancen samlet andrager 3 måneders betaling, og der ikke er truffet aftale med skolen, eller når der opstår restancer under en aftalt afdragsordning.