EVALUERING AF SKOLENS SAMLEDE UNDERVISNING

I bekendtgørelse om lov om gennemsigtighed i uddannelserne og åbenhed samt friskoleloven kræves det, at en fri grundskole gennemfører evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejder en opfølgningsplan for evalueringen og offentliggør dette resultat på skolens hjemmeside.

På Nyborg Private Realskole er evaluering en hel naturlig del af undervisningen - startende fra de yngste klasser og indtil eleverne aflægger Folkeskolens Afgangsprøver.

Formålet med evalueringerne er bl.a. at få afklaret, om der er elever, der har brug for ekstra hjælp og støtte, eller om der er elever, der har brug for yderligere udfordringer - samt om undervisningen er i overensstemmelse med ”Fælles mål”. Samtidig er evalueringen også et redskab for den enkelte lærer, der medvirker til at optimere undervisningen af elevgrupper og enkeltelever, så eleverne så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger med skolens fastsatte slutmål.

Hver enkelt lærer evaluerer elevernes udbytte af undervisningen og egen undervisning løbende. Dette gøres på mange forskellige måder og med forskellige metoder.

Desuden foretages evaluering på udvalgte klassetrin, hvad angår fagligt udbytte samt trivsel.

 

AFGANGSPRØVER

Folkeskolens afgangsprøver – mundtlige og skriftlige.

 

PRØVER OG TEST

  • Terminsprøver to gange årligt på 8. og 9. klassetrin.
  • Mundtlige og skriftlige årsprøver på 8. klassetrin.
  • LUS og læseudvikling på diverse klassetrin.
  • Chipstest: 0. til 3. klassetrin.
  • Forebyggende specialundervisning.
  • Frivillige nationale test.
  • Sprog og bogstavscreening i børnehaveklasserne september og maj.

 

ELEVSAMTALER

Hvert år har klasselæreren en samtale med hver enkelt elev.
Der er fokus på trivsel, indstillingen til skolearbejdet og det faglige udbytte.

 

KLASSE-/ÅRGANGSTEAMS

Lærerne fra årgangen mødes op til 8 gange årligt og taler om de enkelte elever og årgangen som helhed vedr. faglighed og trivsel.

 

KLASSEKONFERENCER

Klassens lærere mødes to gange årligt og gennemgår elever med henblik på faglighed, sociale færdigheder, trivsel samt fokusområder for eleverne.

 

FOKUSPLANER

To gange om året får eleverne fokusplaner med et fagligt standpunkt samt beskrevne fokuspunkter for det videre arbejde i faget.

 

SKOLEHJEMSAMTALER

Fokusplanerne følges op af skolehjemsamtaler, hvor forældre og elever i samarbejde med faglæreren taler om fagligt standpunkt samt fokuspunkter, der skal arbejdes med i den kommende periode.

 

KARAKTERBØGER

På 7. til 9. årgang modtager elever og forældre to gange årligt skriftligt vidnesbyrd i form af karakterbøger.

 

FAGTEAMS

Lærerne mødes 2-3 gange årligt i fagteams for at drøfte fagspecifikke og fagdidaktiske emner.

 

UNDERVISNINGSMILJØET

Undersøges hvert 3 år. Undersøgelsen kan ses her:
Elevernes undervisningsmiljøundersøgelse 2021

 

EKSTERNT TILSYN

Skolens tilsynsførende vurderer hvert år undervisningen og udarbejder en beretning om tilsynet.
Tilsynsberetninger kan ses her: Tilsynsberetninger

Skolens samlede evaluering evalueres løbende gennem året på pædagogiske udvalgsmøder, på lærerrådsmøder og i skolens ledelsesteam. Således har skolens og elevernes samlede udbytte været drøftet på pædagogiske dage med opfølgning på lærerrådsmøderne.

 

EVALUERINGSSTATUS  - September 2023

Elevernes faglige udvikling:

I efteråret 2020 deltog udvalgte klasser og fag igen i frivillige nationale test. Testene tog vi for at se og kontrollere kontinuiteten af elevernes læring gennem hele skoleforløbet. Alle testene er drøftet i ledelsen og mellem faglærerne. Det blev besluttet, at hvis der var klasser, der skilte sig ud, så ville skolen gå ind med ekstra ressourcer for at rette op på det.

Testene viste endnu engang, at alle klasserne på de testede klassetrin og i de udvalgte fag lå over landsgennemsnittet. Det gav ikke umiddelbart anledning til øget opmærksomhed på elevernes faglige udbytte.

Afgangsprøverne for 2022 og 2023 er blevet analyseret både i forhold til gennemsnittet og enkeltkarakterer for klasser, elever og fag. Desuden er der inddraget socioøkonomiske referencer.

Helt overordnet klarer skolens elever sig yderst tilfredsstillende i forhold til skolens mål om at være en faglig skole og give eleverne et fortrin i livet. Skolen placerer tilfredsstillende over for skoler i landet baseret på elevernes afgangsprøvegennemsnit. Tages de socioøkonomiske referencer med, så leverer skolen en signifikant positiv forskel i flere afgangsfag.

Et fokusområde på skolen har i hele undervisningsforløbet været elevernes læsning og læseudvikling. På landsplan sakker drengene bagud i forhold til præsterede resultater til afgangsprøverne, hvad angår læsning. En undersøgelse af afgangsprøverne i læsning for skoleåret 20/21 på skolen viser, at drenge og piger klarer sig næste lige godt. Det finder vi yderst tilfredsstillende.

Elevernes trivsel:

I december og januar 2021/22 blev elevernes undervisningsmiljø kortlagt gennem en undersøgelse fra klassetrivsel.dk, der er en onlineportal, samt et specifikt spørgeskema vedr. skolens fysiske og æstetiske rammer. De to undersøgelser omfatter elevernes trivsel, fagligt læringsmiljø, sundhed, fysiske og æstetiske rammer samt indeklima. Undersøgelsen blev udført på skolens tre afdelinger: Indskoling 0.-3. klassetrin, mellemtrin 4. til 6. klassetrin og overbygning 7. til 9. klassetrin.

På alle parametre for indskoling, mellemtrin og overbygning viser undersøgelsen endnu engang, at eleverne vurderer undervisningsmiljøet væsentligt over landsgennemsnittet. Dette finder skolen tilfredsstillende og i overensstemmelse med skolens ambitionsniveau. Delresultater og udfaldet af de enkelte besvarelser blev analyseret blandt lærerne og de enkelte afdelinger for at afdække, om det overordnede billede dækker over udsving mellem de enkelte klasser.

Undersøgelserne medførte et fokus på rengøring, derfor er der rengøring 2 gange om dage på toiletter i indskolingen.

I 2024 gennemføres endnu en lovpligtig undervisningsmiljøundersøgelse.

Evaluering:

I 2014 blev det besluttet at ændre på forældreinddragelsen. Siden 2009 har forældreintra og elevintra fået en større og større betydning for den løbende kontakt mellem skole og hjem, således at skole og hjem dagligt har mulighed for kontakt. Muligheden benyttes således, at når der er emner, der er nødvendige at kommunikere om, så kan man med en besked hurtigt skabe kontakten. Skolens kommunikationspolitik bidrager til at sætte rammerne omkring kommunikationsformen, men det er altid muligt at oprette kontakt. Det betyder, at der er langt større løbende kommunikation mellem skole og hjem, hvilket medfører, at langt mere bliver taget i opløbet, og langt mere bliver løst, inden det udvikler sig. En løbende kontakt betyder samtidig, at der er et mindre behov for faste halvårlige konsultationer. Derfor indbydes kun forældre, der har et behov for en samtale, og hvor skolen finder et behov til skole/hjemsamtalerne i foråret.

Skole/hjemsamtalerne finder sted i direkte forlængelse af, at eleven modtager fokusplaner for fagene. Da eleverne allerede er bekendte med fokusplanerne og har drøftet dem med alle deres lærere, kan drøftelsen af planerne foregå hjemme og stå alene uden skole/hjemsamtaler i foråret.

 

Nyborg Private Realskole – September 2023